Česky
Sledujte nás:

BTK

Vážení zákazníci,

V návaznosti na vyšší četnost kontrol prováděných SÚKL u poskytovatelů zdravotních služeb po zavedení nového zákona č. 89/2021 Sb. (SÚKL přebírá i některé kompetence ČOI) bychom vám chtěli nabídnout:

Rozšíření našich služeb – monitorování a automatické objednávání termínů pro provádění BTK k jednotlivým zdravotnickým prostředkům (ZP) naším systémem eBTK. Tato služba je zcela bezplatná a zákazníkům přináší další významné úspory.

Bezpečnostně technická kontrola (BTK) bude automaticky prováděna v pravidelných intervalech (hlídáno naším systémem eBTK podle typu zařízení a data poslední údržby / prodeje) kvalifikovaným servisním pracovníkem splňujícím veškeré zákonné náležitosti. S pomocí eBTK se vy o nic nestaráte. Systém automaticky po první kontrole sjednotí termíny všech vámi používaných ZP a také je sjednotí se ZP požívanými jinými subjekty ve vašem okolí. Tím minimalizuje vaše následné (především cestovní) náklady na BTK. Pracovník servisního oddělení Vám vždy včas zavolá, aby Vás upozornil na končící platnost kontroly a domluví se s Vámi na následujícím postupu.

BTK a opravy ZP prováděné pracovníky servisu BTL zdravotnická technika a.s. splňují všechny níže uvedené požadavky. Naši pracovníci jsou pravidelně proškolováni přímo výrobcem BTL Industries Ltd. a dalšími výrobci. Ke všem servisovaným přístrojům máme platné certifikáty tak, jak vyžaduje SÚKL. Náš servis je vybaven profesionálními měřícími a testovacími přístroji, které splňují požadavky nových norem a zákonů.

BTL objednávka servisu

Objednávka servisu FOTONA

Podpora CardioPoint

Počet provedených BTK při jednom servisním výjezdu Sleva
1
2-4 10%
5-10 12%
10 a více 15%
Při hromadné BTK navíc šetříte významnou položku ceny za dopravu! Vždy platíte pouze za jedinou položku za dopravu. Náš eBTK systém navíc geograficky optimalizuje cesty servisních techniků a Vám rozpočítáváme pouze poměrnou část každého výjezdu.


Pokud vás tento text oslovil a chcete využít našich nových služeb, prosíme o první kontakt z vaší strany na email: servis@btl.cz

 

Nový zákon č. 89/2021 Sb. ve zkratce:

V souvislosti s vydáním nového zákona č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích se mění od 26. 5. 2021 podmínky pro provádění servisu zdravotnických prostředků (dále jen ZP). Již nám hlásíte zpřísněné a velmi detailní kontroly SÚKL. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vás detailně informovat o změnách a povinnostech, které z titulu používání ZP pro vás plynou.

Zákon dělí tyto servisní práce na BTK a opravu. BTK se rozumí kontrola bezpečnosti a funkčnosti ZP. Opravou se rozumí úkony, jimiž se ZP uvede do původního nebo alespoň do provozuschopného stavu beze změny technických parametrů. V případě ZP, který je zároveň elektrickým zařízením, je nutné v obou případech také provedení kontroly elektrické bezpečnosti.

V současné době je jediným platným dokumentem předepisujícím postup pro provádění kontroly elektrické bezpečnosti ZP norma ČSN EN 62 353 popisující zkoušky po opravách a opakované zkoušky zdravotnických elektrických přístrojů. Často uváděné požadavky na provádění dodatečných revizí podle ČSN 33 1600 ed.2 (tzv. „revize elektrických spotřebičů“) nejsou odůvodněné, neboť kontrola elektrické bezpečnosti ZP je plně pokryta normou ČSN EN 62 353 ed.2. Provádění dodatečné revize elektrického zařízení podle ČSN 33 1500 zůstává pouze u ZP s pevným připojením do elektrické sítě (např. vany pro vodoléčbu).

Poskytovatel zdravotních služeb je povinen zajistit, aby byla na ZP, který je elektrickým zařízením, prováděna BTK ve lhůtě stanovené výrobcem, případně nejméně jednou za 2 roky, pokud lhůta stanovena nebyla. Poskytovatel zdravotních služeb je podle nového zákona dále povinen uchovávat dokumentaci nejen o provedené BTK, ale nově i o každé provedené opravě. Tyto dokumenty musí být dostupné kontrolním orgánům ještě minimálně 1 rok ode dne vyřazení ZP z používání.

Nový zákon dále definuje nově kvalifikaci pracovníka provádějícího BTK (§65 odst. 4) nebo opravu (§66 odst. 2) ZP. Mimo požadavků na odbornou způsobilost a praxi je pro provádění BTK a oprav ZP, které jsou elektrickými zařízeními, nutné, aby pracovník splňoval požadavky na pracovníky pro samostatnou činnost podle §6 vyhl. 50/1978 (příp. podle §5 vyhl. 50/1978 s dohledem osoby se způsobilostí pro samostatnou činnost).

Dále je potřeba, aby pracovník provádějící BTK a opravu ZP byl držitelem platného certifikátu výrobce (nikoliv pouze distributora!) opravňující tuto činnost provádět (proškolení výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem výrobce). V § 98 odst. 4 zákon stanovuje přechodné období 2 let, po které může BTK provádět i pracovník nesplňující výše uvedené kvalifikační požadavky a není proškolen k provádění BTK, pokud tuto činnost prováděl již dříve v souladu se zákonem č. 123/2000.

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky BTL zdravotnická technika, a.s. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.
Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:
  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převáženě pro odborníky

Děkujeme, že jste navštívili naše stránky.

Omlouváme se, ale naše webové stránky jsou určeny pouze odborníkům v souladu s platnou legislativou.

Pro informace o produktech, terapiích a službách nás můžete kontaktovat:

BTL zdravotnická technika, a.s.
Šantrochova 16, 162 00 Praha 6
Tel: 235 363 606
Mail obchod@btl.cz